วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2552

สารบัญ

สารบัญ

หน้า

คำนำ ก
สารบัญ ข
สารบัญตาราง ง
สารบัญภาพประกอบ จ

บทที่ 1 บทนำ
1.1 ที่มาและความสำคัญ 1
1.2 วัตถุประสงค์ 2
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 2
1.4 ขอบเขตของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3
1.5 ระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3

บทที่ 2 สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27
2.1 ประวัติความเป็นมา 5
2.2 โครงสร้างการบริหาร 15
2.3 ลักษณะงานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27 19
2.4 ลักษณะงานของฝ่ายบริหารทั่วไป 19
2.5 ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 20

บทที่ 3 วิธีการดำเนินการ
3.1 ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 22
3.2 วิธีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 23
3.3การวิเคราะห์ SWOT การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 25

บทที่ 4 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4.1 รายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมาย 27
4.2 การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 30

บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 32
5.2 ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 34
5.3 สรุปปัญหาและอุปสรรคจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 34
5.4 ข้อเสนอแนะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 35

เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก
- เอกสารการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตัวอย่างงานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27 (เพียงบางส่วน)
- ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ที่ใช้ทำงาน
ในสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27 (เพียงบางส่วน)
- ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27
- ใบลงเวลาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- ใบบันทึกการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ประวัติผู้จัดทำไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น