วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2552

บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ

บทที่ 5
สรุปผลและข้อเสนอแนะ


5.1 สรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่ทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้กำหนดให้นักศึกษาต้องผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อนจะจบการศึกษาจากสถาบันไป ซึ่งการฝึกประสบการณ์ในครั้งนี้ได้ทำการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่หน่วยงานราชการ คือ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27 ตั้งอยู่ที่ 14/21 หมู่3 ถนนเอก-ชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์เบอร์กลาง : 0-2416-5410-2 Email : bkk15@rd.go.th รถประจำทางที่ผ่าน : สาย 43 , 120 , 167 และ ปอ.544 โดยมีระยะเวลาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551-13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 และได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยได้ทำการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ฝ่ายบริหารทั่วไปของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27 โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้คอยให้คำแนะนำคือ นางสาวดวงจันทร์ รวมญาติ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ภายในฝ่ายบริหารทั่วไปด้วย ที่คอยฝึกหัดงานให้ตลอดระยะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งนี้ทำให้ได้นำความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษามาตามหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน ซึ่งจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในฝ่ายบริหารทั่วไปของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27 นั้นก็มีทั้งปัญหาและอุปสรรคบ้างในบางครั้งทั้งที่เกิดจากตัวของผู้ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเองและจากหน่วยงานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27 บ้างในบางครั้ง เช่น การประสานงานที่สื่อสารกันแต่ไม่เข้าใจระหว่างผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเองกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27 จนงานผิพลาดไปบ้างแต่ก็สามารถแก้ปัญหาไปได้ และกรณีที่ทางสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27 มีการผิดพลาดมาก่อนแล้วจึงทำให้งานล่าช้าไปบ้าง ซึงก็ทำให้ผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ฝึกการสื่อสารหรือการประสานงานในหน่วยงานที่จะต้องมีความเข้าใจรอบคอบและแม่นยำ มีความอดทน ความรับผิดชอบต่อตัวเองต่อหน้าที่ และต่อสังคม จึงจะทำให้งานที่รับผิดชอบอยู่เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด
ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทำให้ได้สัมผัสกับการทำงานจริงๆ การใช้อุปกรณ์สำนักงานจริงๆในการทำงานที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27 ซึ่งเป็นการทดสอบความรู้ความสามารถของเราที่ได้ศึกษามานำไปใช้งานได้จริงๆ ตามที่ศึกษามารึเปล่า และได้เรียนรู้การทำงานภายในของหน่วยงานราชการที่บุคคลภายนอกไม่สามารถสัมผัสได้ง่ายๆ โดยงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำเป็นประจำในฝ่ายบริหารทั่วไปจะเน้นไปที่งานธุรการ ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งนี้ ก็เช่น งานออกเลขหนังสือราชการ งานลงทะเบียนรับหนังสือราชการ งานลงรับหนังสือราชการ งานรับคำร้องขอลดเบี้ยปรับ งานเช็คทีมกำกับ งานที่เกี่ยวกับหนังสือราชการที่ต้องแก้ไข หรือตรวจเช็ค เป็นต้น โดยงานเหล่านี้จะทำในระบบโปรแกรมสำเร็จรูปของกรมสรรพากรเอง ซึ่งจะเป็นระบบอินเตอร์เน็ตโดยจะเป็นเว็บไซต์การทำงานของกรมสรรพากร คือ http://rdsrv.rd.go.th แต่ถ้าเป็นเว็บไซต์กรมสรรพากรธรรมดาจะเป็นดังนี้ www.rd.go.th และมีงานที่ต้องใช้โปรแกรมตัวอื่นบ้าง เช่น งานลงรับแบบ ภ.ง.ด. จะเป็นการใช้ โปรแกรม Microsoft Excel งานพิมพ์หนังสือราชการ ก็ใช้โปรแกรม Microsoft Word นอกจากนั้นก็จะเป็นงานที่ใช้อุปกรณ์สำนักงานทั่วไปเช่น ถ่ายเอกสาร ส่งแฟ็กซ์ รับโทรศัพท์ และงานรับหนังสือจากหน้าห้องท่านไปส่งตามทีมกำกับ ซึ่งงานเหล่านี้จะทำเป็นประจำทุกวัน
ในการทำงานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27 ครั้งแรกๆที่ได้ทำก็ยังไม่ค่อยเข้าใจในระบบงานเท่าไรนัก แต่เมื่อได้ตั้งใจศึกษาเก็บเกี่ยวให้ได้มากที่สุดงานตัวไหนที่ไม่ค่อยเข้าใจก็ขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ที่คอยให้คำปรึกษาแล้วทำการจดบันทึกไว้แล้วทำความเข้าใจ จนเข้าใจรายละเอียดของงานมากขึ้น พอฝึกงานแล้วเรียนรู้มาได้สัก 2 สัปดาห์เริ่มจะเป็นงานบ้างแล้วเจ้าหน้าที่ก็เริ่มปล่อยให้ทำเองบ้างเป็นบางงาน จนฝึกได้ 2 เดือนก็สามารถทำเองได้มากขึ้น จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27 ทำให้ได้รู้ระบบงานในหน่วยงานว่ามีขั้นตอนการดำเนินงานที่เป็นระบบ ซึ่งสามารถนำประสบการณ์ในการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ได้กับหน่วยงานอื่นๆได้ และยังทำให้รู้ถึงจดบกพร่องของตัวเองในการทำงานและนำไปปรับปรุงแก้ไขได้ รวมทั้งข้อดีในการทำงานของตัวเองไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ทำให้รู้ว่าการทำงานต้องมีความรับผิดชอบ รู้หน้าที่ของตัวเอง และต้องมีความตั้งใจในการทำงานที่ตนรับผิดอยู่
ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนั้นเป็นหลักสูตรที่สำคัญโดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้บรรจุเข้าไปในหลักสูตรที่นักศึกษาทุกคนต้องผ่านหลักสูตรนี้ไปจึงจะเป็นสิ่งที่รับประกันว่าได้ผ่านการฝึกงานจากสถานที่ทำงานจริงๆ และจบหลักสูตรการศึกษาไปอย่างสมบูรณ์แบบจริง ดังที่ข้าพเจ้าได้ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากหน่วยงานราชการ คือ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27 ถ้าผู้ที่ไม่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนี้ไปก็จะไม่รู้ถึงความสำคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่จะให้ประโยชน์แก่ตัวนักศึกษาเองเมื่อจบการศึกษาไปและจะเอื้ออำนวยต่อการหางานทำที่ตัวเองถนัดซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสให้กับตัวเองในการทำงานมากขึ้นต่อไป5.2 ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27 นั้นได้นำความรู้ที่ศึกษาเล่าเรียนมาตามหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องพร้อมกันนั้นยังได้เป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถที่ตนเองมีอยู่ไปใช้ในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น และทำให้ได้รู้ถึงข้อดี-ข้อเสีย ของตนเองในการทำงาน การปรับตัวเองในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคมการทำงาน เป็นการสร้างความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองว่าดีพอหรือเหมาะสมหรือยัง และเป็นการฝึกความอดทนของตัวเองไปด้วย แล้วยังทำให้ได้ความรู้ความชำนาญในงานทางด้านคอมพิวเตอร์ งานด้านเอกสารและความรู้ใหม่ที่มีเข้ามาในแต่ละวัน ได้ความรู้ในการทำงานกับหน่วยงานราชการ ได้ประสบการณ์ในการเข้าสังคมการทำงาน รู้จักคนมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่เป็นหัวหน้างาน และยังทำให้ได้รู้จักกฎระเบียบการทำงาน การบริหารเวลาในการทำงานการตรงต่อเวลาในการทำงาน ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่ติดตัวไปสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานอื่นๆได้เป็นอย่างดี และเป็นการสร้างโอกาสในการหางานที่มีความได้เปรียบกว่าผู้ที่ไม่ได้ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

5.3 สรุปปัญหาและอุปสรรคจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในส่วนของปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27 คือในบางครั้งการสื่อสารการประสานงานกับเจ้าหน้าที่เกิดการเข้าใจผิดกับเนื้องานจนทำให้งานผิดพลาดเกิดความล่าช้าบ้าง เวลาทำงานเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่พอใช้เวลามีงานด่วนมาเยอะๆก็จะทำล่าช้า และบางครั้งระบบโปรแกรมสำเร็จรูปที่จะต้องทำงานอยู่ประจำเกิดความล่าช้าจนทำงานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทำงานก็ค่อนข้างจะเก่าทำงานบางครั้งก็เกิดอาการขัดข้อง และในบางครั้งหนังสือราชการที่รับมาจากภายนอกก็ไม่รู้ว่าจะส่งไปยังฝ่ายใดเพราะในหนังสือไม่ได้ระบุเช็คทีมดูก็ไม่เจอทำให้เอกสารส่งถึงทีมล่าช้า มีการส่งเอกสารให้ผิดทีมบ้าง การที่จะต้องจดจำทีมกำกับในหน่วยงานสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27 ให้ได้ทั้งหมดเพื่อจะต้องไปส่งเอกสารให้ถูกต้อง
ในส่วนของอุปสรรคในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27 คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่พอใช้ ระบบของโปรแกรมสำเร็จรูปล่าช้า เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์สำนักงานอื่นๆที่ใช้งานอยู่ประจำก็เก่ามาก ในบางครั้งไม่ค่อยมีงานเข้ามาทำให้รู้สึกเบื่อเกิดอาการง่วงไม่ กระตือลือล้น ในการทำงานในบางครั้ง และการที่มีงานเข้ามาไม่ค่อยแน่ใจว่าจะส่งไปยังทีมไหนเพราะไม่ได้ระบุฝ่ายมาในเวลาที่เจ้าหน้าที่งานที่คอยดูแลไม่อยู่ทำให้งานล่าช้า


5.4 ข้อเสนอแนะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนั้นทำให้ได้รับประโยชน์มากมายในการที่จะนำประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและยังเป็นการทบทวนนำความรู้ที่ตัวเองได้ศึกษามาตามหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มที่และยังเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเองในหลายด้าน มีดังนี้
5.4.1 การพัฒนาตนเองด้านพฤติกรรม
5.4.2 การพัฒนาตนเองด้านการทำงาน
5.4.3 การพัฒนาตนเองด้านการบริหารงาน
5.4.4 การพัฒนาตนเองด้านการปฏิบัติตัว
5.4.5 การพัฒนาตนเองด้านการดำเนินชีวิตประจำวัน
และสิ่งที่ควรคำนึงถึงคือ สถานที่ที่จะไปขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ต้องพยายามหาหน่วยงานที่ประกอบการตรงตามหลักสูตรที่ศึกษามาให้มากที่สุดเพื่อจะเป็นการนำความรู้ที่ศึกษามาใช้ได้จริงๆ จะทำให้สนุกกระตือลือล้นในการทำงานมากขึ้นไม่น่าเบื่อ สิ่งที่สำคัญเลยในการออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพนั้นผู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพจะต้องตั้งใจไขว่คว้าความรู้ในการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้มากที่สุด และพยายามเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้ได้มากที่สุดรับรองว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากแก่ผู้ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในการจบจากสถาบันออกไปทำงานกับสถานที่ข้างนอกจริงๆ

1 ความคิดเห็น: