วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2552

คำนำ

คำนำ


รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ (รหัสวิชา3504804) ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนั้นเป็นหลักสูตรที่สำคัญโดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้บรรจุเข้าไปในหลักสูตรที่นักศึกษาทุกคนต้องผ่านหลักสูตรนี้ไปจึงจะเป็นสิ่งที่รับประกันว่าได้ผ่านการฝึกงานจากสถานที่ทำงานจริงๆ และจบหลักสูตรการศึกษาไปอย่างสมบูรณ์แบบจริง จากการได้ไปสัมผัสการทำงานจริงไปปฏิบัติจริงกับหน่วยงานราชการหรือเอกชน เพื่อให้นักศึกษาได้ประมวลความรู้ที่ได้ศึกษามาตลอดระยะเวลา 4 ปีนั้นสามารถนำออกมาใช้งานได้จริงตรงตามที่ได้ศึกษามา และยังได้รู้ถึงข้อบกพร่องของตัวเองเพื่อให้นำไปปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง ให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ดีเพราะได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคลสำคัญดังนี้ อาจารย์พรทิพย์ เหลียวตระกูล พร้อมด้วยอาจารย์จากสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทุกท่าน และนางสาวดวงจันทร์ รวมญาติ เจ้าหน้าที่ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกท่านในสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27 กราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย


นางสาวเพชรนภา ปะกาเว
ผู้จัดทำ

2 ความคิดเห็น:

  1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

    ตอบลบ
  2. ขอบคุณคํานํารายงานดีดีที่เอามาให้ดูกันนะคะ

    ตอบลบ