วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2552

บทที่ 4 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

บทที่ 4
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


4.1 รายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมาย
จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่ทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้กำหนดให้นักศึกษาต้องผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อนจะจบการศึกษาจากสถาบันไป ซึ่งการฝึกประสบการณ์ในครั้งนี้ได้ทำการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่หน่วยงานราชการ คือ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27 สำหรับงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27 คืองานในฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนมากจะเป็นงานด้านธุรการทีทำอยู่ประจำ โดยแต่ละวันได้รับมอบหมายดังนี้
วันจันทร์ที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ได้รับมอบหมายดังนี้
โดยงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำเป็นประจำในฝ่ายบริหารทั่วไปจะเน้นไปที่งานธุรการ ที่ทำอยู่เป็นประจำคือ
- งานออกเลขหนังสือราชการ
- งานลงทะเบียนรับหนังสือราชการ
- งานลงรับหนังสือราชการ
- งานรับคำร้องขอลดเบี้ยปรับ
- งานเช็คทีมกำกับ
- งานที่เกี่ยวกับหนังสือราชการที่ต้องแก้ไข หรือตรวจเช็ค
โดยงานเหล่านี้ทำในระบบโปรแกรมสำเร็จรูปของกรมสรรพากรเอง ซึ่งจะเป็นเว็บไซต์การทำงานของกรมสรรพากร คือ http://rdsrv.rd.go.th แต่ถ้าเป็นเว็บไซต์กรมสรรพากรธรรมดาจะเป็นดังนี้ www.rd.go.th และมีงานที่ต้องใช้โปรแกรมตัวอื่นบ้าง เช่น
- งานลงรับแบบ ภ.ง.ด. จะเป็นการใช้ โปรแกรม Microsoft Excel
- งานพิมพ์หนังสือราชการ ก็ใช้โปรแกรม Microsoft Word
- นอกจากนั้นก็จะเป็นงานที่ใช้อุปกรณ์สำนักงานทั่วไปเช่น ถ่ายเอกสาร ส่งแฟ็กซ์ รับโทรศัพท์
- งานรับหนังสือจากหน้าห้องท่านไปส่งตามทีมกำกับ
- และมีงานที่นอกเหนือจากนี้บ้างแล้วแต่เจ้าหน้าที่จะใช้ให้ทำ เช่น ออกไปช่วยทำกิจกรรมข้างนอก หรืองานอื่นๆที่สามารถช่วยทำได้
วันอังคารที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ได้รับมอบหมายดังนี้
โดยงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำเป็นประจำในฝ่ายบริหารทั่วไปจะเน้นไปที่งานธุรการ ที่ทำอยู่เป็นประจำคือ
- งานออกเลขหนังสือราชการ
- งานลงทะเบียนรับหนังสือราชการ
- งานลงรับหนังสือราชการ
- งานรับคำร้องขอลดเบี้ยปรับ
- งานเช็คทีมกำกับ
- งานที่เกี่ยวกับหนังสือราชการที่ต้องแก้ไข หรือตรวจเช็ค
โดยงานเหล่านี้ทำในระบบโปรแกรมสำเร็จรูปของกรมสรรพากรเอง ซึ่งจะเป็นเว็บไซต์การทำงานของกรมสรรพากร คือ http://rdsrv.rd.go.th แต่ถ้าเป็นเว็บไซต์กรมสรรพากรธรรมดาจะเป็นดังนี้ www.rd.go.th และมีงานที่ต้องใช้โปรแกรมตัวอื่นบ้าง เช่น
- งานลงรับแบบ ภ.ง.ด. จะเป็นการใช้ โปรแกรม Microsoft Excel
- งานพิมพ์หนังสือราชการ ก็ใช้โปรแกรม Microsoft Word
- นอกจากนั้นก็จะเป็นงานที่ใช้อุปกรณ์สำนักงานทั่วไปเช่น ถ่ายเอกสาร ส่งแฟ็กซ์ รับโทรศัพท์
- งานรับหนังสือจากหน้าห้องท่านไปส่งตามทีมกำกับ
- และมีงานที่นอกเหนือจากนี้บ้างแล้วแต่เจ้าหน้าที่จะใช้ให้ทำ เช่น ออกไปช่วยทำกิจกรรมข้างนอก หรืองานอื่นๆที่สามารถช่วยทำได้
วันพุธที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ได้รับมอบหมายดังนี้
โดยงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำเป็นประจำในฝ่ายบริหารทั่วไปจะเน้นไปที่งานธุรการ ที่ทำอยู่เป็นประจำคือ
- งานออกเลขหนังสือราชการ
- งานลงทะเบียนรับหนังสือราชการ
- งานลงรับหนังสือราชการ
- งานรับคำร้องขอลดเบี้ยปรับ
- งานเช็คทีมกำกับ
- งานที่เกี่ยวกับหนังสือราชการที่ต้องแก้ไข หรือตรวจเช็ค
โดยงานเหล่านี้ทำในระบบโปรแกรมสำเร็จรูปของกรมสรรพากรเอง ซึ่งจะเป็นเว็บไซต์การทำงานของกรมสรรพากร คือ http://rdsrv.rd.go.th แต่ถ้าเป็นเว็บไซต์กรมสรรพากรธรรมดาจะเป็นดังนี้ www.rd.go.th และมีงานที่ต้องใช้โปรแกรมตัวอื่นบ้าง เช่น
- งานลงรับแบบ ภ.ง.ด. จะเป็นการใช้ โปรแกรม Microsoft Excel
- งานพิมพ์หนังสือราชการ ก็ใช้โปรแกรม Microsoft Word
- นอกจากนั้นก็จะเป็นงานที่ใช้อุปกรณ์สำนักงานทั่วไปเช่น ถ่ายเอกสาร ส่งแฟ็กซ์ รับโทรศัพท์
- งานรับหนังสือจากหน้าห้องท่านไปส่งตามทีมกำกับ
- และมีงานที่นอกเหนือจากนี้บ้างแล้วแต่เจ้าหน้าที่จะใช้ให้ทำ เช่น ออกไปช่วยทำกิจกรรมข้างนอก หรืองานอื่นๆที่สามารถช่วยทำได้
วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ได้รับมอบหมายดังนี้
โดยงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำเป็นประจำในฝ่ายบริหารทั่วไปจะเน้นไปที่งานธุรการ ที่ทำอยู่เป็นประจำคือ
- งานออกเลขหนังสือราชการ
- งานลงทะเบียนรับหนังสือราชการ
- งานลงรับหนังสือราชการ
- งานรับคำร้องขอลดเบี้ยปรับ
- งานเช็คทีมกำกับ
- งานที่เกี่ยวกับหนังสือราชการที่ต้องแก้ไข หรือตรวจเช็ค
โดยงานเหล่านี้ทำในระบบโปรแกรมสำเร็จรูปของกรมสรรพากรเอง ซึ่งจะเป็นเว็บไซต์การทำงานของกรมสรรพากร คือ http://rdsrv.rd.go.th แต่ถ้าเป็นเว็บไซต์กรมสรรพากรธรรมดาจะเป็นดังนี้ www.rd.go.th และมีงานที่ต้องใช้โปรแกรมตัวอื่นบ้าง เช่น
- งานลงรับแบบ ภ.ง.ด. จะเป็นการใช้ โปรแกรม Microsoft Excel
- งานพิมพ์หนังสือราชการ ก็ใช้โปรแกรม Microsoft Word
- นอกจากนั้นก็จะเป็นงานที่ใช้อุปกรณ์สำนักงานทั่วไปเช่น ถ่ายเอกสาร ส่งแฟ็กซ์ รับโทรศัพท์
- งานรับหนังสือจากหน้าห้องท่านไปส่งตามทีมกำกับ
- และมีงานที่นอกเหนือจากนี้บ้างแล้วแต่เจ้าหน้าที่จะใช้ให้ทำ เช่น ออกไปช่วยทำกิจกรรมข้างนอก หรืองานอื่นๆที่สามารถช่วยทำได้
วันศุกร์ที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ได้รับมอบหมายดังนี้
โดยงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำเป็นประจำในฝ่ายบริหารทั่วไปจะเน้นไปที่งานธุรการ ที่ทำอยู่เป็นประจำคือ
- งานออกเลขหนังสือราชการ
- งานลงทะเบียนรับหนังสือราชการ
- งานลงรับหนังสือราชการ
- งานรับคำร้องขอลดเบี้ยปรับ
- งานเช็คทีมกำกับ
- งานที่เกี่ยวกับหนังสือราชการที่ต้องแก้ไข หรือตรวจเช็ค
โดยงานเหล่านี้ทำในระบบโปรแกรมสำเร็จรูปของกรมสรรพากรเอง ซึ่งจะเป็นเว็บไซต์การทำงานของกรมสรรพากร คือ http://rdsrv.rd.go.th แต่ถ้าเป็นเว็บไซต์กรมสรรพากรธรรมดาจะเป็นดังนี้ www.rd.go.th และมีงานที่ต้องใช้โปรแกรมตัวอื่นบ้าง เช่น
- งานลงรับแบบ ภ.ง.ด. จะเป็นการใช้ โปรแกรม Microsoft Excel
- งานพิมพ์หนังสือราชการ ก็ใช้โปรแกรม Microsoft Word
- นอกจากนั้นก็จะเป็นงานที่ใช้อุปกรณ์สำนักงานทั่วไปเช่น ถ่ายเอกสาร ส่งแฟ็กซ์ รับโทรศัพท์
- งานรับหนังสือจากหน้าห้องท่านไปส่งตามทีมกำกับ
- และมีงานที่นอกเหนือจากนี้บ้างแล้วแต่เจ้าหน้าที่จะใช้ให้ทำ เช่น ออกไปช่วยทำกิจกรรมข้างนอก หรืองานอื่นๆที่สามารถช่วยทำได้

4.2 การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27 ได้นำหลักความรู้ความสามารถในหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพพอสมควร ตามรายละเอียดดังนี้
4.2.1 ด้านความรู้
- การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ เช่น การติดต่อกับกรมสรรพากร การติดต่อกับ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานครเขตอื่นๆ เป็นต้น
- การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเอกชน เช่น บริษัทต่างๆ ห้างหุ้นส่วนจำกัดต่างๆ ทั้งขนาดใหญ่และเล็กที่จะต้องทำธุรกรรมด้านภาษีต่างๆ เป็นต้น
- ขั้นตอนการส่งและรับหนังสือราชการ
- รู้ระบบขั้นตอนในการดำเนินงานในฝ่ายบริหารทั่วไป ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27 ซึ่งเป็นระบบการทำงานของหน่วยงานราชการทั่วไป
- รู้เรื่องการเสียภาษี และการดำเนินการเสียภาษีในบางส่วน4.2.2 ด้านทักษะการปฏิบัติงาน
- การทำงานในระบบโปรแกรมสำเร็จรูปของหน่วยงานสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27 เอง
- การพิมพ์หนังสือราชการด้วย โปรแกรม Microsoft Word
- การลงรับข้อมูลแบบ ภ.ง.ด. ด้วย โปรแกรม Microsoft Excel
- การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ เช่น การถ่ายเอกสาร การส่งแฟ็กซ์
- การจัดระบบงานด้านเอกสารต่างๆที่สำคัญ ในหน่วยงาน
- การใช้ทักษะในการสนทนาทางโทรศัพท์ และการสนทนากับผู้ร่วมงาน
- การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน การให้ความเคารพแก่ผู้ร่วมงาน
- การพัฒนาบุคลิกภาพของตัวเองในที่ทำงานให้เหมาะสม
- การบริหารเวลาให้เป็นคนที่ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ และรู้หน้าที่ของตัวเองอยู่เสมอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น